Účast ve škole 9. ročník

MOŽOST ÚČASTI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH VE ŠKOLE

Vážení rodiče a žáci,

žádám vás, abyste se důkladně seznámili s informacemi, které souvisí s možností docházky žáků 9. ročníku do školy od 11. května 2020.

Hlavním cílem vzdělávání touto formou je příprava na přijímací řízení na střední školy. Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, nadále pokračuje distanční vzdělávání.

Materiál vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 zveřejněného 2. 5. 2020.
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

#1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. 5. 2020
 • zájem vyjádří odpovědí „ano“ na anketní otázku v systému Edookit
 • o docházku nemá zájem, pokud odpoví „ne“ nebo se nevyjádří
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020

#2 ŠKOLNÍ SKUPINA

 • vzdělávací aktivity ve škole jsou organizovány formou školní skupiny
 • vzdělávací aktivity probíhají pravidelně jednou týdně v určený den
 • školní skupiny mají maximálně 15 žáků, jejich složení je do 30. 6. 2020 neměnné
 • o zařazení žáků do školních skupin rozhoduje ředitel školy

#3 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • obsahem je především učivo z předmětů přijímací zkoušky – český jazyk a matematika
 • vzdělávací aktivity probíhají jedenkrát za pracovní týden – 9.A v pondělí, 9.B ve středu v čase od 10.00 do 14.00 hod.
 • časová dotace je vždy 4 vyučovací hodiny, tj. 2 hodiny Čj a 2 hodiny M
 • vzdělávací aktivity nebudou plně odpovídat tradičnímu školnímu vzdělávání, žák může mít jiného vyučujícího a spolužáky než je zvyklý, vše je ovlivněno zajištěním hygienických a epidemiologických opatření
 • učitelé souběžně pokračují v distančním vzdělávání
 • škola vede evidenci o docházce žáků
 • součástí je hodnocení žáků jako podpůrný podklad pro hodnocení na vysvědčení

#4 HYGIENA

 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům
 • nikdo s příznaky COVID-19 nesmí vstoupit do školy
 • každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky
 • při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se řídí pokyny pedagoga
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení ze školní skupiny
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy
 • žák si musí po příchodu do školy neprodleně vydezinfikovat ruce
 • žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikuje nebo umyje ruce
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici

#5 STRAVOVÁNÍ

 • škola stravování nezajišťuje, žáci si mohou přinést vlastní pití a svačinu bez nutnosti příboru, konzumace bude z hygienických důvodů časově vymezena

#6 POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ SKUPINY

Zákonný zástupce při přihlašování dítěte do školní skupiny postupuje následovně:

 1. seznámit se s podmínkami docházky ve škole tj. tímto sdělením
 2. zvážit rizikové faktory přihlášení žáka do školní skupiny, pokud tento patří do rizikové skupiny (uvedeno v čestném prohlášení)
 3. vyjádřit zájem o vzdělávání žáka ve škole vyplněním anketní otázky v Edookitu nejpozději do 7. 5. 2020, pokud by rodiče měli s anketou technické problémy, mohou vyjádřit zájem na mail zastupce@zshroznova.cz nebo telefonicky na 543 211 912/kl. 26
 4. podepsat čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 5. řádně vyplněný dokument čestné prohlášení odevzdat vyučujícímu při prvním vstupu žáka do školy

#7 DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • dbát na každodenní zajištění ochranných pomůcek pro žáka (roušky a sáček na ně)
 • řádně omlouvat absenci žáka do 3 dnů od jejího započetí

Toto sdělení a formulář čestné prohlášení jsou k dispozici na webu školy a byly rodičům a žákům zaslány zprávou v sytému Edookit (čestné prohlášení jako příloha).

Čestné prohlášení

S pozdravem

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět