Slovo ředitele

12. září 2023

Vážení rodiče, vážení žáci a přátelé školy,

dovolte mi, abych vás v souvislosti se svým nástupem do funkce ředitele školy krátce pozdravil.

V úvodu bych rád poděkoval odcházejícímu řediteli školy za dlouholetou práci, kterou pro naši školu vykonal a popřál mu mnoho úspěchů v jeho další činnosti.

Jako zkušený učitel a zástupce ředitele jsem měl možnost ovlivňovat směřování školy v posledních letech. Jako ředitel samozřejmě přicházím se svou představou řízení základní školy na Hroznové. Tuto koncepci jsem obhajoval při konkurzním řízení a budu pro ni své kolegy a vás, rodiče, postupně získávat. Budu rád za vaši aktivní účast na životě školy a budu k ní vytvářet vhodné podmínky. Zároveň si uvědomuji, že základní škola představuje nemalé společenství postojů, názorů a zvyklostí, které je potřeba respektovat a pracovat s nimi v přiměřeném čase.

Převzal jsem školu s téměř devadesátiletou historií a tradicí, školu naplněnou žáky, školu, kde žáky vzdělává stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor, školu v blízkosti centra města, školu spolupracující se vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí, školu, která je aktivní v projektech a jejíž žáci jsou úspěšní v soutěžích. Ale také školu, které si rodiče váží a kam žáci chodí rádi. Protože výše uvedené zavazuje, přistupuji k výkonu své funkce s respektem.

Kompetentní a motivovaný pedagog, který má vytvořeny podmínky pro to, aby efektivně naplňoval individuální vzdělávací potřeby každého žáka, je výhrou – v oblasti vzdělávání – pro každého žáka.
Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací prostředí založené na vstřícné
a přátelské komunikaci. Výhrou pro každou školu je spolupracující a tolerantní rodič.

Naše škola je však místem, kde se nejenom předávají znalosti, ale také formují charaktery. Věřím,
že společně tvoříme prostředí, kde má každý možnost objevovat své talenty, rozvíjet své dovednosti
a růst jako jedinečná osobnost. Náš školní vzdělávací program „Vzdělání pro život“ představuje ideální potenciál k tomuto rozvoji.

Nový školní rok přináší nové příležitosti a nové výzvy. Jsem nesmírně rád, že můžeme společně kráčet po naší vzdělávací cestě a naplňovat tak naše vize.

Mgr. Jakub Žák
ředitel školy

 

Zpět