Účast ve škole I. stupeň

MOŽNOST ÚČASTI ŽÁKŮ I. STUPNĚ NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

žádám vás, abyste se důkladně seznámili s informacemi, které souvisí s možností docházky žáků I. stupně do školy od 25. května 2020.

Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, nadále pokračuje distanční vzdělávání.

Pokud škola nebude schopna organizačně, technicky nebo personálně zajistit vzdělávací aktivity formou školní skupiny pro všechny zájemce z řad žáků I. stupně, bude uplatňovat následující kritéria přednostního zařazení žáků do školní skupiny v tomto pořadí:
1) žáci 1. a 2. ročníku
2) žáci 3. ročníku
3) žáci 4. ročníku
4) žáci 5. ročníku

Informace vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 zveřejněného 2. 5. 2020.
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

#1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020
 • anketa bude zveřejněna v systému Edookit v pondělí 11. 5. 2020
 • zájem vyjádří odpovědí „ano“ na anketní otázku
 • o docházku nemá zájem, pokud odpoví „ne“ nebo se nevyjádří
 • zákonný zástupce žáka 1. – 4. třídy také vyplní otázku s časovým rozsahem účasti dítěte ve školní skupině, pro žáky 5. tříd bude organizovaná činnost pouze do 13.00 hod.
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny po datu 25. 5. 2020

 #2 ŠKOLNÍ SKUPINA

 • vzdělávací aktivity ve škole jsou organizovány formou školní skupiny
 • vzdělávací aktivity probíhají pravidelně každý pracovní den
 • školní skupiny mají maximálně 15 žáků, jejich složení je do 30. 6. 2020 neměnné
 • o zařazení žáků do školních skupin rozhoduje ředitel školy

#3 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • vzdělávací aktivity nebudou odpovídat tradičnímu školnímu vzdělávání, je nutné personální zajištění nejen učiteli, ale také asistenty pedagoga a vychovateli, žák může mít jiného vyučujícího, spolužáky (třída a ročník) nebo být umístěno v odlišné třídě než je zvyklý, vše je ovlivněno zajištěním hygienických a epidemiologických opatření
 • učitelé souběžně zajišťují dálkové vzdělávání žáků
 • vzdělávací aktivity ve škole probíhají ve dvou blocích
 • dopolední vzdělávací aktivity:
  • vychází z distančního vzdělávání, které učitelé vedou pro žáky v domácím prostředí
  • předpokládaný začátek 7.30 – 8.30 hod. (přesný čas bude pro jednotlivé školní skupiny upřesněn po 18. 5., žáci se totiž nemají neshromažďovat ve stejnou dobu před školou)
  • končí zpravidla ve 13.00 hod. (přesný čas bude pro jednotlivé skupiny upřesněn)
 • odpolední vzdělávací aktivity:
  • určeny pouze pro žáky 1. – 4. ročníku
  • vychází ze zájmového vzdělávání
  • ranní družina nebude v provozu
  • ukončení nejpozději v 16.00 hod.
 • je zakázána výuka tělesné výchovy vč. plavání a jakékoli další aktivity mimo areál školy

#4 HYGIENA

 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům
 • nikdo s příznaky COVID-19 nesmí vstoupit do školy
 • každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky
 • při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se řídí pokyny pedagoga
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení žáka ze školní skupiny
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy
 • žák si musí neprodleně po přezutí vydezinfikovat ruce
 • žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikuje nebo umyje ruce
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici
 • při prokázání nákazy mohou být na členy školní skupiny a jejich rodinné příslušníky uvalena karanténní opatření

#5 STRAVOVÁNÍ

 • stravování má podobu studených obědových balíčků a zajišťuje ji ŠJ Bakalovo nábřeží, přihlašování probíhá přes www.strava.cz, s dotazy se obracejte na uvedenou školní jídelnu
 • konzumace probíhá ve třídách za dodržení hygienických podmínek
 • konzumace bude z hygienických důvodů časově vymezena

 #6 POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ SKUPINY

Zákonný zástupce při přihlašování dítě do školní skupiny postupuje následovně:

 1. seznámí se s podmínkami docházky ve škole tj. tímto sdělením
 2. zváží rizikové faktory přihlášení žáka do školní skupiny, pokud tento patří do rizikové skupiny (uvedeno v čestném prohlášení)
 3. vyjádří zájem o vzdělávání žáka ve škole vyplněním anketní otázky v Edookitu nejpozději do 18. 5. 2020, pokud by rodiče měli s anketou technické problémy, vyjádří zájem na mail holaskova@zshroznova.cz nebo telefonicky na 543 211 912/kl. 26
 4. podepíše čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 5. řádně vyplněný dokument čestné prohlášení je nutné odevzdat při prvním vstupu žáka do školy

#7 DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • dbát na každodenní zajištění ochranných pomůcek pro žáka – minimálně 2 roušky a sáček na ně, které je nutno každý den vyměnit, vyprat nebo vydezinfikovat
 • řádně omlouvat absenci žáka do 3 dnů od jejího započetí
 • oznámit škole dobu a způsob vyzvedávání žáka ze školní skupiny (1. – 4. ročník)

Toto sdělení a formulář čestné prohlášení jsou k dispozici na webu školy a byly rodičům a žákům zaslány zprávou v sytému Edookit (čestné prohlášení jako příloha).

Čestné prohlášení

S pozdravem

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět