Účast ve škole II. stupeň

MOŽNOST DOCHÁZKY ŽÁKŮ II. STUPNĚ DO ŠKOLY ZA ÚČELEM TŘÍDNICKÝCH HODIN A KONZULTACÍ

Vážení rodiče a žáci,

žádám vás, abyste se důkladně seznámili s informacemi, které souvisí s možností docházky žáků II. stupně do školy od 8. června 2020.

Hlavními cíli jsou konzultace, třídnické hodiny, socializační aktivity, vyzvednutí školních potřeb, odevzdání učebnic a předání vysvědčení za II. pololetí. Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, nadále pokračuje distanční vzdělávání.

Forma je ovlivněna našimi organizačními a personálními možnostmi. Učitelé II. stupně dohlížejí na skupiny žáků I. stupně, vyučují ve škole 9. třídy, spolupracují se žáky v Edookitu a ve větším rozsahu probíhá online výuka Teams.

Žáci 9. ročníku mohou do školy docházet již od 11. 5. 2020, také u nich dojde ke změnám.

Materiál vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 aktualizovaného 27. 5. 2020.
https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

#1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • zákonný zástupce vyjádří zájem o docházku do školy nejpozději do 3. 6. 2020
 • zájem vyjádří odpovědí „ano“ na anketní otázku v systému Edookit
 • o docházku nemá zájem, pokud odpoví „ne“ nebo se nevyjádří
 • žaky 9. ročníku, kteří do školy dochází, není potřeba znovu přihlašovat
 • žáka bude možné zařadit do školní skupiny po uvedeném termínu pouze v případě volné kapacity v již existujících skupinách

 #2 ŠKOLNÍ SKUPINA

 • aktivity ve škole jsou organizovány formou školní skupiny
 • aktivity probíhají zpravidla jednou týdně v určený den, termíny docházky do školy se mohou v průběhu června měnit
 • školní skupiny mají maximálně 15 žáků
 • o zařazení žáků do školních skupin rozhoduje ředitel školy

#3 PROGRAM

 • obsahem aktivit jsou třídnické hodiny (socializace žáků, organizace závěru školního roku, odevzdávání učebnic aj.) a konzultace z hlavních předmětů navazující na dálkovou výuku
 • aktivity probíhají zpravidla jedenkrát za pracovní týden, rozpis bude přihlášeným žákům a jejich rodičům rozeslán do 5. 6. 2020 (vč. skupin v 9. ročníku)
 • časové dotace jsou 1 třídnická hodina a 3 konzultace s učiteli (vždy 30 minut) týdně
 • aktivity nebudou odpovídat klasickému školnímu vzdělávání, žák může mít jiného vyučujícího, vše je ovlivněno zajištěním hygienických a epidemiologických opatření
 • učitelé souběžně pokračují v distančním vzdělávání
 • škola vede evidenci o docházce žáků
 • součástí je hodnocení žáků jako podpůrný podklad pro hodnocení na vysvědčení

#4 HYGIENA

 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry nebo zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům
 • nikdo s příznaky COVID-19 nesmí vstoupit do školy
 • každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky
 • při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se řídí pokyny pedagoga
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení ze školní skupiny
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy
 • žák si musí po příchodu do školy neprodleně vydezinfikovat ruce
 • žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikuje nebo umyje ruce
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici

#5 STRAVOVÁNÍ

 • žák může oběd odebírat pouze ve dnech, kdy dochází do školy
 • stravování má podobu studených obědových balíčků a zajišťuje ji ŠJ Bakalovo nábřeží, přihlašování probíhá přes www.strava.cz, s dotazy se obracejte na uvedenou školní jídelnu
 • žáci nedochází do školní jídelny, obědové balíčky jsou předávány ve škole
 • konzumace probíhá mimo školu případně ve třídách za dodržení hygienických podmínek
 • konzumace bude z hygienických důvodů časově vymezena

#6 POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ SKUPINY

Zákonný zástupce při přihlašování dítěte do školní skupiny postupuje následovně:

 1. seznámit se s podmínkami docházky ve škole tj. tímto sdělením
 2. zvážit rizikové faktory přihlášení žáka do školní skupiny, pokud tento patří do rizikové skupiny (uvedeno v čestném prohlášení)
 3. vyjádřit zájem o vzdělávání žáka ve škole vyplněním anketní otázky v Edookitu nejpozději do 3. 6. 2020, pokud by rodiče měli s anketou technické problémy, mohou vyjádřit zájem na mail zastupce@zshroznova.cz nebo telefonicky na 543 211 912/kl. 26
 4. podepsat čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 5. řádně vyplněný dokument čestné prohlášení odevzdat při prvním vstupu žáka do školy

#7 DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • dbát na každodenní zajištění ochranných pomůcek pro žáka (roušky a sáček na ně)
 • řádně omlouvat absenci žáka do 3 dnů od jejího započetí

Toto sdělení a formulář čestné prohlášení jsou k dispozici na webu školy a byly rodičům a žákům zaslány zprávou v sytému Edookit (čestné prohlášení jako příloha).

Čestné prohlášení

S pozdravem

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět