Erasmus+ 2014-2015

Projekt Vzdělání pro život

Úspěšný projekt Vzdělání pro život

Od prosince 2014 do listopadu 2015 probíhal na ZŠ Brno, Hroznová 1 evropský projekt v rámci programu Erasmus+ KA1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Hlavní náplní projektu bylo další zkvalitnění jazykové výuky ve škole prostřednictvím účasti tří učitelů angličtiny na metodických kurzech ve Velké Británii. Pedagogové si zlepšili profesní a osobní dovednosti, zejména si aktualizovali své výukové prostředky, sdíleli zkušenosti s kolegy z dalších zemí Evropy a zdokonalili vlastní jazykové schopnosti.

Jednotlivé dvoutýdenní kurzy se tematicky lišily. Osobně jsem se zúčastnil vzdělávací akce v severoirském Belfastu, která byla určena učitelům anglického jazyka na II. stupni ZŠ. Zaujaly mě například nové přístupy k výuce početných tříd, techniky opravování chyb a hospitace v hodinách dramatické výchovy. Paní učitelka Holubová absolvovala metodické vzdělávání v Dunfermline ve Skotsku. Kurz byl zaměřen na výuku mladších žáků – young learners. Získala povědomí o možnostech většího využití písní v hodinách, práci s žáky s rozdílnou jazykovou úrovní a prostředcích poskytování zpětné vazby. Třetí mobilita se uskutečnila v Southampton. Paní učitelka Geislerová se věnovala výuce angličtiny pomocí moderních technologií, zejména počítače a mobilního telefonu (webové stránky, aplikace a jejich použití ve výuce).

Vedení školy a zúčastnění učitelé hodnotí projekt jako úspěšný a velice přínosný. Pedagogové předávají nově nabité dovednosti a zkušenosti žákům, kolegům a zprostředkovaně celé veřejnosti. Důležitý je přínos pro společnost díky příkladu celoživotního učení pro ostatní. Oceňujeme možnost zlepšení výuky cizích jazyků v naší organizaci díky financování projektu z fondů Evropské unie.

Mgr. Luděk Balcařík
zástupce ředitele pro II. stupeň

Vzdělávací kurz v Anglii

Díky projektu Erasmus+ jsem se mohla zúčastnit metodického kurzu “Využití moderních technologií ve výuce anglického jazyka”, který se v červenci uskutečnil v anglickém Southamptonu.

​Na absolvovaném kurzu jsem se naučila mnoho nového o tom, jak zapojit počítače, tablety a telefony do výuky. Bylo nám prezentováno nepřeberné množství webových stránek s poslechy, texty či cvičeními pro žáky. Sami jsme si vyzkoušeli vytváření prezentací pomocí webových nástrojů Mindomo, Prezi či Animoto. Nahrávali jsme videa a komentáře skrze aplikaci Voicethread. Velmi zajímavé bylo poznání, jak se dají použít mobilní telefony. Žáci si mohou stáhnout aplikace např. Kahoot. Ten jim umožní zahrát si online kvíz, určený jen pro jejich třídu. Učitel i žáci ihned vidí, jak který žák odpovídal. Vyhrává ten, kdo odpoví nejrychleji a s nejméně chybami. Žáky to velmi baví a motivuje, protože mohou využívat svůj telefon a u toho se i něco naučit.

​Inspirující pro mě bylo i setkání s pedagogy z nejrůznějších zemí (Belgie, Německo, Polsko, Japonsko, Itálie, Bulharsko, Chorvatsko). Sdíleli jsme spolu naše zkušenosti týkající se vyučování a informačních technologií. Navzájem jsme se učili nové způsoby jejich využití. Na základě toho, co jsem se dozvěděla od svých zahraničních kolegů, jsem se utvrdila v názoru, že naše škola patří k nejlépe vybaveným institucím.

V rámci projektu jsme se podívali také do Londýna, přírodní rezervace New Forest či středověkého města Winchester. Zde jsme obdivovali dechberoucí katedrálu se základy z dob Vikingů. Dále  doporučuji navštívit zdejší sál The Great Hall, kde je možné spatřit údajný stůl rytířů kulatého stolu.

Podnětné bylo také ubytování. Bydleli jsme ve zdejších rodinách, a měli jsme tak možnost dozvědět se mnohé o životě ve Velké Británii. Tímto bych chtěla poděkovat své laskavé hostitelce Debbie May.

Na závěr bych ráda poděkovala také vedení školy, které mi umožnilo zúčastnit se tohoto kurzu, který byl pro mě velmi přínosný.

Mgr. Miroslava Geislerová
učitelka anglického jazyka

Vzdělávací kurz ve Skotsku

V rámci vzdělávacího projektu Vzdělání pro život a díky programu Evropské unie Erasmus+ a jeho finanční podpoře jsem se v červenci zúčastnila metodického kurzu ve Velké Británii. Projekt na naší škole probíhá od prosince 2014 do listopadu 2015.

Místem mého pobytu bylo starobylé město Dunfermline – ve středověku hlavní město Skotska. Organizátoři připravili pro naši skupinu 13 učitelů z  evropských zemí (České republiky, Slovenska, Itálie, Francie, Portugalska, Maďarska, Litvy a Španělska) tematické semináře o historii Skotska, školském systému a vzdělávání, volném čase skotských dětí a mládeže. Atmosféra kurzu byla umocněna faktem, že výuka probíhala v překrásné historicky významné budově Abbot House sousedící s opatstvím – místem posledního odpočinku mnoha skotských panovníků. Místní lidé jsou hrdí na svoji historii a v kulturních památkách pracují jako dobrovolníci. Velkým přínosem pro moji učitelskou praxi byla také intenzivní metodická výuka a jazyková praxe pod vedením rodilých mluvčích.

Během exkurzí jsme navštívili Edinburgh, Glasgow, St. Andrews, Culross a Stirling.  Ocenila jsem zejména poutavá vyprávění o bohaté historii těchto míst a skotské mytologii. Jsem si jista, že znalosti a informace získané v průběhu pobytu bohatě využiji v mém povolání.

Bc. Milena Holubová
učitelka anglického jazyka

Vzdělávací kurz v Severním Irsku

V tomto a příštím školním roce probíhá na ZŠ Brno, Hroznová 1 vzdělávací projekt Vzdělání pro život. Díky programu Evropské unie Erasmus+ a jeho finanční podpoře se tři učitelé anglického jazyka zúčastní metodických kurzů ve Velké Británii. Cílem je zvýšit jejich kompetence po stránce profesní (výukové metody, trendy ve výuce jazyků, zdokonalení angličtiny) a osobní (motivace k práci, dalšímu rozvoji a celoživotnímu učení).

Na začátku dubna 2015 jsem se vydal na vzdělávací kurz do severoirského Belfastu. Dvoutýdenní akce zahrnovala mnoho aktivit. Velice přínosné pro mě byly návštěvy školy, kde jsem se mohl podívat do výuky, pohovořit se žáky a diskutovat s pedagogy o specifikách tamního školství. Dále jsem se společně s kolegy z dalších evropských zemí (Německo, Španělsko, Maďarsko a Slovensko) účastnil metodických seminářů zaměřených na moderní metody jazykové výuky. Zajímavou byla přednáška o irském mírovém procesu, protože rozdělení tamní společnosti podle náboženství (katolíci a protestanti) a vztahu k Velké Británii (unionisté a republikáni) jsou doposud patrné v mnoha aspektech společenského života. Součástí vzdělávací akce byly také exkurze do místních památek (Crumlin Road Gaol, Titanic Belfast a Ulster Folk Museum) a výlety po Irsku (město Derry-Londonderry, Giant’s Causeway a Dublin).

Vážím si možnosti vyjet na tento kurz. Rozšířil jsem si povědomí o irské kultuře a nových trendech ve výuce angličtiny. Zdokonalil jsem především vlastní jazykové schopnosti. Všechny tyto aspekty se odrazí v mém dalším profesním rozvoji, své zkušenosti předám žákům a kolegům. Výbornému pocitu z výjezdu přispělo ubytování v hostitelské rodině.

Dosavadní realizace projektu svědčí o vhodně vytvořeném plánu rozvoje naší školy. Nyní připravujeme výjezdy dalších dvou pedagogů, které se uskuteční v letních měsících. O průběhu akcí vás budeme informovat.

Mgr. Luděk Balcařík
zástupce ředitele pro II. stupeň

Projekt dalšího vzdělávání pedagogů na Hroznové

Naše základní škola si zakládá na kvalitní výuce cizích jazyků. Již mnoho let vyučujeme angličtinu od 1. ročníku a němčinu od 6. ročníku. Nad rámec běžné výuky nabízíme žákům další možnosti jak jazyky rozvíjet (mezinárodní anglická zkouška YLE, kroužek English Club, anglická knihovna, každoroční výjezdy do zahraničí nebo nově kroužek francouzštiny). Považujeme za nezbytné, aby se pedagogové průběžně vzdělávali ve svých oborech. Pro učitele cizích jazyků je důležitý kontakt se zahraničním, měli by mít přehled o reáliích a zlepšovat si své komunikační schopnosti.

V minulém roce jsme úspěšně zažádali o grant na projekt v rámci programu Evropské unie Erasmus+ Comenius – KA1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Cílem projektu Vzdělání pro život je vytvoření a realizace evropského plánu rozvoje školy zaměřeného na průběžné zlepšování jazykových kompetencí vyučujících anglického jazyka a motivaci k celoživotnímu učení. V tomto roce vyšleme tři pedagogy na metodické kurzy do Velké Británie. Zde budou rozvíjet své výukové metody a techniky, zjistí nové trendy ve výuce, zdokonalí své jazykové schopnosti, podělí se s kolegy ze zahraničí o zkušenosti a prodiskutují případné výukové problémy. Očekáváme, že získané zkušenosti pozitivně ovlivní jejich výuku a další profesní rozvoj. Učitelé si díky kurzům aktualizují znalost reálií, výuku samotnou a vlastní jazykové dovednosti.

Projekt realizujeme od prosince 2014 do listopadu 2015. V současnosti probíhá výběr pedagogů a vhodných kurzů v zahraničí. Věříme, že projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky angličtiny na naší škole.

Mgr. Luděk Balcařík
zástupce ředitele pro II. stupeň

Zpět