Erasmus+ 2017-2018

Projekt Učíme se společně

Manuál pro společné vzdělávání

V tomto školním roce probíhá na Základní škole Brno, Hroznová 1 projekt Učíme se společně. Jeho hlavním cílem je přiblížit společné vzdělávání (inkluzi) veřejnosti. Je financován Evropskou unií v rámci projektu Erasmus+.

Na podzim 2017 jsem se vydal do Velké Británie na vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky škol zaměřený na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zjistil jsem, že zapojení všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu je v anglických školách na vysoké úrovni. Celý proces společného vzdělávání je vždy významně ovlivněn rozsahem finanční podpory státu a povědomím rodičů, dětí a učitelů o tomto tématu.

Mojí snahou bylo následně vypracovat jednoduchý informační dokument, který poradí, co lze udělat, pokud má žák ve škole obtíže. Ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm jsme se při jeho tvorbě zaměřili zejména na vysvětlení toho, jak jsme schopni pomoci těmto dětem. V manuálu jsou zdůrazněny zejména postupné kroky podpory žáka s problémy ve výuce, kontakty na zaměstnance školy a odpovědi na základní otázky, které ve vztahu k inkluzi každého napadnou.

Věřím, že nová pomůcka pro rodiče, žáky a učitele pomůže zjednodušit proces společného vzdělávání ve škole. V budoucnu zvážíme jeho doplnění o další informace, které vyplynou z naší každodenní práce s dětmi. Manuál je k dispozici ZDE.

Mgr. Luděk Balcařík
ředitel školy

Projekt Erasmus+ na Hroznové

V současnosti probíhá na Základní škole Brno, Hroznová 1 projekt Učíme se společně. Zabývá se společným vzděláváním. Hlavními aktivitami jsou získání mezinárodní zkušenosti a následné zlepšení začleňování žáků se znevýhodněním do hlavního vzdělávacího proudu. Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Erasmus+.

Vydal jsem se v říjnu 2017 na metodický kurz pro vedoucí pracovníky škol do Southampton. V Anglii je míra inkluze ve vzdělávání téměř absolutní a dobrá praxe je pro nás inspirativní. Během pobytu jsem společně z kolegy z evropských zemí absolvoval výuku zaměřenou na práci se žáky s poruchami a posílení jejich motivace k učení. Dále jsem se zúčastnil seminářů o anglickém vzdělávacím systému a inspekční činnosti. Velkým přínosem byly návštěvy škol, kde jsem měl možnost shlédnout výuku a diskutovat s učiteli a žáky, zajímaly mě především zkušenosti se společným vzděláváním. Program měl i kulturní část – přijal nás místostarosta města Southampton, vydali jsme se na výlety do Winchester a na Isle of Wight.

Vrátil jsem se s novými poznatky. Inkluze je ve Velké Británii mnoho kroků před námi. Podstatné je finanční zajištění celého procesu. Na škole chci zpřehlednit téma společného vzdělávání, další etapou projektu je tvorba manuálu pro rodiče, žáky a učitele.

Projekt bude pokračovat do roku 2018, zcela jistě přispěje k dalšímu rozvoji školy.

Mgr. Luděk Balcařík
ředitel školy

Nový projekt na Hroznové

Základní škola Brno, Hroznová 1 nabízí kvalitní všeobecné základní vzdělání. V současnosti je jednou z priorit státu podpora společného vzdělávání. I na naší škole se setkáváme s nárůstem počtu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména poruchami učení. Je důležité nastavit systém začleňování těchto dětí srozumitelný učitelům, žákům i rodičům.

Počátkem roku 2017 jsme úspěšně zažádali o grant na projekt v rámci programu Evropské unie Erasmus+ KA1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Cílem projektu „Učíme se společně“ je realizace evropského plánu rozvoje školy zaměřeného na promítnutí mezinárodní zkušenosti s integrací žáků s většími poruchami do vzdělávání na naší škole.

Na začátku nového školního roku vyšleme zástupce vedení školy na metodický kurz do Velké Británie, kde je míra inkluze velmi vysoká. Účastník kurzu absolvuje odborné semináře, získá od kolegů informace o praxi v jiných evropských zemích a také navštíví školy zaměřené na společné vzdělávání.

Projekt proběhne od září 2017 do srpna 2018. Jeho hlavním výstupem bude manuál pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příručka bude pomáhat učitelům a rodičům s lepší orientací v nelehkém tématu. Jsme přesvědčeni, že projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky na Základní škole Brno, Hroznová 1.

Mgr. Luděk Balcařík
ředitel školy

Zpět